Legenda:
[+] pridanie funkcionality
[-] zrušenie funkcionality
[~] zmena funkcionality, oprava chyby
[!] upozornenie užívateľa
[*] doporučenie pre užívateľa
[?] očakávané pripomienkovanie od užívateľov

Nové zmeny sa vždy dopisujú na koniec popisu.

--- BUILD 5+ znamená, že nasledujúce popísané zmeny sú od daného BUILD čísla a vyššieho (posledné číslo vo verzii programu, napr. 1.5.34.5)

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Zmeny vo verzii 1.5
-------------------
-------------------------------------------------------
--- BUILD 6+

::: 12.12.2004

[+] Dorobené tlačové zostavy pre reklamáciu a servisný protokol

[~] Pribudlo tlačítko vedľa rozbaľovacieho zoznamu pre zadanie zákazníka, ktoré otvorí okno na opravu informácií vybratého zákazníka. Pokiaľ je zadaný neznámy zákazník, tak sa otvorí obrazovka na pridanie nového zákazníka

[~] Výrobné číslo výrobku v reklamáciách a servise už nie je povinný údaj.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 7+

::: 14.12.2004

[~] Opravená chyba pri vymazaní záznamu zo servisu.

[~] Pokiaľ nie je v reklamáciách alebo servise označených aspoň jeden riadok, tak sa tlačí iba aktuálny riadok.

[~] Opravené chybové hlásenia pri vymazaní zákazníka z adresáru, keď bol napojený na niektorú evidenciu.

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Zmeny vo verzii 1.6
-------------------
-------------------------------------------------------

--- BUILD 8+

::: 22.1.2005

[~] Prepracovaná úvodná obrazovka programu. Do všetkých evidencií a číselníkov sa vchádza samostatne.

[+] Pridané "Nastavenia programu".

[+] Pridané "Prístupové práva", ktoré nastavujú obmedzenia používania programu. Všetky práva sú viazané na názov počítača v sieti. Pokiaľ nie sú definované žiadne prístupové práva, tak všetky počítače v sieti majú plný prístup k všetkým možnostiam programu.

[+] Do reklamácií doplnená možnosť zadať, od koho a kedy bol výrobok zakúpený, alebo komu a kedy bola postúpená reklamácia s možnosťou výberu z evidencie výrobných čísiel.

::: 27.1.2005

[+] Do nastavení programu pribudla možnosť nastaviť implicitné zoradenie záznamov pre jednotlivé evidencie.

::: 28.1.2005

[+] Pridané zálohovanie údajov.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 9+

::: 29.1.2005

[~] Opravené drobné chyby v nastaveniach programu.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 10+

::: 3.2.2005

[~] Opravená chyba pri tlači dátumu zakúpenia / postúpenia reklamácie.

::: 27.2.2005

[~] Opravená chyba prideľovania poradového čísla servisu, kde sa prideľovala rovnaká číselná postupnosť z reklamáciami.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 11+

::: 28.2.2005

[+] Pridaná nová evidencia "Výkony", ktorá sa dá použiť na zaznamenávanie výkonov pre konkrétneho zákazníka a sledovanie vykonaných výkonov a vyfaktúrovaných s možnosťou tlače.

::: 24.3.2005

[+] Je možné zadať počet dní ktoré sa implicitne zobrazujú vo výrobných číslach.

::: 30.3.2005

[+] Sumárne zobrazenie výkonov podľa zákazníkov.

::: 12.4.2005

[~] Pokiaľ nie je zadaný žiadny dátum a zadáte iba deň tak sa mesiac a rok použije aktuálny.

::: 20.4.2005

[+] Možnosť uloženia pozícií stĺpcov gridov.

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Zmeny vo verzii 1.7
-------------------
-------------------------------------------------------

--- BUILD 12+

::: 31.4.-17.5.2005

[+] Pridaná nová evidencia "Financie" a číselníky "Druhy dokladov" a "Členenie financií", ktorá slúžia na jednoduché evidovanie príjmov výdavkov s možnosťou filtrovania.

[?] Tlačové zostavy do evidencie "Financie" sa zatiaľ nevytvárali, ale samozrejme podľa potrieb užívateľov sa tlačové zostavy budú priebežne doprogramovávať.

[+] Pridaná nová evidencia "Pošta" a číselník "Ukladacie značky", ktorá slúži na evidovanie knihy došlej a odoslanej pošty, ktorá sa bude musieť od 1.1.2006 povinne evidovať v súlade s registratúrnym plánom a registratúrnym poriadkom.

[+] Do nastavení programu boli pridané rôzne nastavenia správania evidencie pošty.

--- BUILD 13+

::: 26.5.2005

[~] Obrazovka "Nastavenia" nenačítala stav nastavenia spôsobu implicitného zoradenia záznamov evidencie pošty.

[~] Opravená chyba prístupového práva na pridanie do evidencie pošty, kde sa prístupové právo riadilo podľa nastavenia práva pridania do výkonov.

::: 29.6.2005

[~] Doplnená možnosť kopírovania záznamu vo výkonoch.

[+] Doplnená možnosť zadania príslušenstva v reklamáciách a servise.

[+] Pridané príslušenstvo do tlačových zostáv reklamácií a servisu.

[+] Pridané nové nastavenie, ktoré definuje implicitný predpokladaný počet dní potrebných na reklamáciu alebo servis.

[+] Do evidencií reklamácií a servisu bol pridaný predpokladaný dátum vyreklamovania a opravy.

[+] Pridaný predpokladaný dátum reklamácie a servisu do tlačovej zostavy.

[~] Vizuálne upravená obrazovka nastavení programu.

--- BUILD 14+

::: 23.7.2005

[+] Do obrazovky zálohovania údajov doplnená možnosť obnovenia údajov z databázy.

[~] Opravená chyba zoradenia záznamov podľa platnej normy v rozbaľovacích zoznamoch.

[*] Aby sa správne zoraďovali záznamy v rozbaľovacích zoznamoch, vykonajte zálohovanie a obnovu databázy.

::: 13.9.2005

[~] V nastaveniach programu nie je možné zadať zápornú hodnotu do počtov dní.

[+] Do nastavení je doplnená možnosť nastaviť, koľko dní dozadu sa použije pri filtrovaní typu tovaru pri zadávaní nového výrobného čísla.

::: 18.9.2005

[~] Opravená chyba, ktorá nastávala pri pokuse filtrovanie popisu v objednávkach a filtrovaný text presahoval dĺžku 30 znakov.

[~] Opravené hlásenie pri vymazaní druhu dokladu, ktoré je už použité. (violation of FOREIGN KEY constraint "FK_DENNIK_DRUH_DOKLADU" on table "DENNIK")

[~] Pokiaľ sa vymazal posledný záznam a opätovne sa zatlačilo tlačidlo Vymaž, vyvolalo to hlásenie "ib1: Record not found.". Opravené.

--- BUILD 15+

::: 20.9.2005

[+] Do každej obrazovky doplnené tlačídlo hľadania. Klávesová skratka "V" je už implementovaná od začiatku.

--- BUILD 16+

::: 4.11.2005

[+] Do evidencie výrobných čísiel je možné zadať číslo dokladu.

::: 8.1.2006

[+] Do reklamácií a servisu pridaný stav "závada sa neprejavila".

[+] V nastaveniach programu je možné zapnúť automatické doplňovanie názvu výrobku v reklamáciách a servise.

--- BUILD 17+

::: 9.9.2007

[+] Do číselníka členenia financií je možné zadať východzí text pre popis, ktorý bude dopĺňaný vo financiách v prípade, že popis nie je zadaný.

[~] Popis vo financiách nie je už povinným údajom.

[~] Vymazanie dočasnej tabuľky po prihlásení na databázu.

[+] Do reklamácií doplnený typ "predzáručná".

[+] Do nastavení programu v časti reklamácie pribudla možnosť aktivovania tlače druhej strany reklamačného listu, ktorý obsahuje identické údaje ako prvá časť prvej strany.

[+] Do reklamácií je možné doplniť cenu výrobku.

[~] Odstránená chyba úniku pamäte.

--- BUILD 18+

[~] Opravená chyba, ktorá sa objavovala po zatlačení šípky dole v dohľadávacom zozname program odmazával zadané údaje.

--- BUILD 19+

[~] Doplnený typ opravy/reklamácie "mimozáručná".

[~] Program sa po spustení zobrazí v strede obrazovky.

[~] Program zobrazuje menu platidla podľa nastavenia meny v operačnom systéme.

--- BUILD 20+

[+] Doplnený stav reklamácie "v servise".

[+] Doplnený stĺpec Komu(servis) do zoznamu reklamácií.

[+] Doplnená možnosť filtrovania podľa toho komu bola postúpená reklamácia.

--- BUILD 21+

[~] Opravená chyba "is not a valid date", ktorá sa objavila pridávaní výrobného čísla a nesprávneho nastavenia dátumu a času v nastaveniach systému Windows.

[~] Doplnený stav reklamácie "dopropis".

[~] Všetky obrazovky zobrazujúce zoznam záznamov je možné zväčšovať a program si veľkosť zapamätá.

[~] Do reklamácie a servisu sa doplnil stĺpec "Zmenené", ktorý zobrazuje poslednú zmenu záznamu.