Keďže celý program je spracovaný pre operačný systém Windows, máte k dispozícii všetky funkcie, ktoré tento systém umožňuje. Ovládanie programu je riešené tak, aby ste väčšinu funkcií zvládli len za pomoci klávesnice, ale samozrejme alternatívne môžete použiť kedykoľvek aj myš. Práca s myšou Vám umožňuje hlavne presúvanie okien na obrazovke, zmenu rozmerov okien, ich minimalizovanie alebo zatváranie. Nad každou tabuľkou máte sadu tlačítok, ktorých obrázkový tvar je prebratý z programov firmy Microsoft a preto ich používanie by Vám nemalo spôsobovať žiadne väčšie problémy.

1. Pridávanie, oprava a vymazanie záznamov.

„Pridaj“ vyvolá dalšiu čistú obrazovku, ktorou sa pridávajú informácie do danej agendy, alebo čísleníka. Klávesová skratka „P“, alebo „F2“.

„Oprav“ vyvolá obrazovku identickú s obrazovkou Pridaj, ale všetky políčka sú naplnené informáciami zvoleného záznamu. Klávesová skratka „O“, alebo „F3“

„Vymaž“ slúži na vymazanie jedného záznamu, na ktorom sa práve nachádza kurzor alebo vymazanie viacerých záznamov označených žltou farbou (vid. Označovanie). Klávesová skratka „Del“ alebo „F8“.

„Obnov“ slúži na znovunačítanie údajov v aktuálnej obrazovke. Zobrazia sa teda údaje podľa zmenených parametrov. Táto činnosť slúži napríklad aj na to, aby sa na obrazovke objavili údaje, ktoré len pred malou chvíľou zadal Váš kolega na inom počítači v sieti a vy ste nevykazovali činnosť v programe. Klávesová skratka „R“.

2. Zoraďovanie a vyhľadávanie

„Zmena zoradenia“ – slúži na zoradenie údajov v opačnom abecednom poradí, t.j. od Z po A. Klávesová skratka „A“.

„Zmena zoradenia“ – slúži na opätovné zoradenie údajov v abecednom poradí Klávesová skratka „A“.

„Vyhľadaj“ – slúži na rýchle vyhľadanie požadovaného záznamu. Vyhľadávanie priebieha v stlpci, podľa ktorého sú zoradené údaje. Zmenu stlpca na vyhľadanie vykonáte, ak myškou kliknete na nadpis stlpca. Klávesová skratka pre vyhľadanie je „V“.

Označovanie záznamov

Ak potrebujete zobraziť na obrazovke záznamy podľa vlastného výberu, použijete označovanie záznamov.
„Zobraz iba označené“ – pokiaľ máte označené nejaké záznamy a stlačíte toto tlačidlo, program odfiltruje záznamy ktoré nie sú označené. Klávesová skratka „/“ alebo „*“ na numerickej časti klávesnice.
„Zobraz opäť všetky záznamy“ - zruší funkciu zobrazovania označených záznamov a na obrazovku opäť zobrazí všetky záznamy.
„Označ všetky záznamy“ – ak potrebujete použiť označenie všetkých záznamov na obrazovke. Táto klávesa má význam pri tvorbe zložitých označovacích zoznamov použitím filtra a označovania všetkých záznamov zobrazených po zapnutí filtra. Klávesová skratka „+“ na numerickej časti klávesnice.
„Odznač všetky záznamy“ – odznačí všetky označené záznamy zobrazené na obrazovke. Klávesová skratka „-“ na numerickej časti klávesnice.

Insert - Označenie a odznačenie jedného záznamu - použite klávesu Insert na klávesnici. Touto klávesou môžete ktorýkoľvek záznam označiť alebo odznačiť.

Ukončovacie tlačítka

Pre ukončenie zadávania údajov použite tlačítko OK. Ak boli zadané všetky požadované údaje, po tomto kroku sa uložia do pamäte počítača. Klávesová skratka: ALT + O

Má podobnú funkciu ako tlačítko OK, ale okamžite sa dostanete do ďalšej obrazovky pre zadanie ďalších údajov. Klávesová skratka: ALT + A

Ak chcete ukonči obrazovku bez uloženia údajov použite tlačítko Nezapíš. Klávesová skratka ALT+N alebo ESC

5. Editovacie okienka

V programe používame niekoľko typov okienok. Pod pojmom okienka sa rozumie rámček, do ktorého máte možnosť písať text, čísla, dátum.

Farby okienok

Už pri prvom použití si všimnete, že okienka majú rôzne farby. Ich význam je nasledujúci:

Editovacie okienko

Je to okienko, v ktorom môžete písať ľubovoľný text. V prípade, že sa do okienka predpokladá zadanie číselných hodnôt, program dovolí zadať iba numerické znaky.

Zaškrtávacie okienko

Je to okienko, ktoré zodpovedá dvom stavom. Ak je prázdne, má význam slova nie, ak je zašktnuté, má význam slova áno. V uvedenom príklade teda nie je výrobok vrátený zákazníkovi.

Okienko s dohľadávaním

Odlišuje sa od editovacieho okienka tým, že má v pravej časti šípku smerom dole. Toto okienko je veľmi inteligentné a má tieto vlastnosti:

Okienko dátum

Zadanie dátumu sa predpokladá v tvare DDMMRRRR, kde DD-deň, MM-mesiac, RRRR – rok. Dátum zadávajte bez bodiek, pomlčiek alebo iných oddeľovacích znakov (viď. druhý príklad). Program po opustení okienka automaticky dosadí oddeľovacie znaky podľa nastavenia Windows. Ak už je v okienku napísaný nejaký dátum a vy potrebujete zmeniť iba deň, stačí ak napíšete nové číslo pre deň a po zatlačení ENTER program automaticky prevezme mesiac a rok z dátumu, ktorý bol v okienku zadaný pred opravou.
Dokonca, pokiaľ potrebujete pridať alebo ubrať určitý počet dní, tak zadajte napr. +7 a pôvodný dátum bude navýšení o sedem dní, alebo -12 a pôvodný dátum bude znížený o dvanásť dní.

Okienko poznámok


Toto okienko slúži pre napísanie ľubovoľných poznámok. Aby ste dosiahli odriadkovanie na nový riadok zatlačte Ctrl+Enter. 

Späť na úvodnú stránku

Valid HTML 4.01!